17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
جمعه 25 آبان 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :


ارتقاء مستمر کیفیت در تمام سطوح

o       استقرار مدیریت جامع کیفیت (Total Quality Management ) درمرکز جهت بهبود مستمر کیفیت

o       فراهم نمودن ابزار مناسب جهت استمرار ارتقای کیفیت

آموزش مستمر در کلیه سطوح

o       برنامه ریزی مدون اجرائی نیاز سنجی آموزشی در زمینه آموزش بر اساس برنامه مدون کشوری

o       تامین بستر سازی اجرائی آموزش براساس منابع مالی کافی وانسانی کارآمد

گسترش تحقیقات کاربردی

o       راه اندازی مرکز تحقیقات الکترو فیزیو لوژی قلب

o       ایجاد ارتباط مناسب الکترونیکی باسایرمراکز تحقیقاتی دنیا

o       تامین نیروی های انسانی متخصص ومحقق

نظام اطلاعاتی کارآمد

o       تسهیل در امر استفاده از سیستم اطلاعاتی توسط کاربران

o       ایجاد و توسعه بانکهای اطلاعاتی بالینی در زمینه الکتروفیزیولوژی قلب

توسعه و تجهیز واحد های بیمارستانی مربوطه به تکنولوژی جدید

o       نیاز سنجی کارشناسانه و تخصیص منابع لازم جهت تجهیز مرکز

o       بهینه سازی و نوسازی امکانات موجود و توسعه فضاهای فیزیکی در چارچوب نیاز سنجی کارشناسانه

گسترش کار تیمی و همکاری بین بخشی

o       ایجاد انگیزه وتفکر کار تیمی و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین بخشی

o       ایجاد جایگاه مناسب و ارج گذاری  برای کارهای تیمی

تامین منابع مالی کافی و انسانی کارآمد

o       برنامه ریزی در جذب کمکهای مردمی

o       متقاعد نمودن سیستمهای نظام بهداشت ودرمان کشور جهت تخصیص منابع مالی کافی

o       حفظ و نگهداری و ارتقای سیستم استقلال مالی ، اداری و آموزشی

o       تدوین معیارهای صحیح جهت جذب نیروهای انسانی کارآمد و بکارگیری این معیارها

 استفاده از بهترین روشهای درمانی

o       بکار گیری نیروی انسانی کارآمد و با تجربه و بروز نگهداشتن دانش ومهارت آنان

o       تجهیز واحد ها با امکانات لازم جهت برقراری ارائه بهترین خدمت