17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
شنبه 28 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
انجام AFablation تحت گاید CARTO
انجام AFablation تحت گاید CARTO: عکس شماره 1 / 5
1
567 * 319 (192 KB) 
انجام AFablation تحت گاید CARTO
انجام AFablation تحت گاید CARTO: عکس شماره 2 / 5
2
567 * 319 (180 KB) 
انجام AFablation تحت گاید CARTO
انجام AFablation تحت گاید CARTO: عکس شماره 3 / 5
3
567 * 319 (194 KB) 
انجام AFablation تحت گاید CARTO
انجام AFablation تحت گاید CARTO: عکس شماره 4 / 5
4
567 * 319 (176 KB) 
انجام AFablation تحت گاید CARTO
انجام AFablation تحت گاید CARTO: عکس شماره 5 / 5
5
567 * 319 (191 KB) 
1