17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
شنبه 28 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 425 (153 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 425 (171 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 425 (160 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 756 (253 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 461 (156 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 756 (257 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 425 (154 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 756 (252 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 425 (156 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 425 (174 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 425 (153 KB) 
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 425 (156 KB) 
1