17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
شنبه 28 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 425 (224 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 425 (245 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 425 (218 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 425 (233 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 425 (217 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 425 (236 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 425 (245 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 425 (245 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 425 (235 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 354 (166 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 334 (155 KB) 
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 325 (191 KB) 
1 2